takeMHaway

接受世界最好的方法是更加个人化。最深刻地检视内心的方法是燃烧自己。对内,持续对内,无数次逼近本质,便是超脱。

O mio babbino caro,

Mi piace, è bello bello,

Vo andare in Porta Rossa

A comperar l'anello!

Si,si ci voglio andare

e se l'amassi indarno

andrei sul Ponte Vecchio

ma per buttarmi in Arno!

Mi struggo e mi tormento!

O Dio, vorrei morir!

Babbo, pietà, pietà!

Babbo, pietà, pietà!

啊!我亲爱的爸爸,我爱那英俊少年。我愿到露萨港去,买一个结婚戒指。我无论如何要去,假如您不答应,我就到威克桥上,纵身投入那河水里。我多痛苦,我多悲伤。啊! 天哪! 我宁愿死去! 爸爸,我恳求你! 爸爸,我恳求你!

评论

热度(3)